درباره قانون رنگ ها چه میدانید؟ (بخش سوم)

 

 رنگهای ثانوی

رنگهای ثانوی عبارتند از سبز نارنجی و بنفش این سه رنگ با آمیختن تنها دورنگ اولیه به نسبت های مساوی به دست می آیند. سبز تلفیقی از آبی و زرد نارنجی تلفیقی از سرخ و زرد و بنفش تلفیقی از سرخ و آبی است. نظر به اینکه رنگ آبی در ترکیب رنگهای سبز و بنفش به کار رفته است این دو رنگ سرد می باشند حال آنکه نارنجی از تلفیق دو رنگ گرم سرخ و زرد به دست آمده و رنگی گرم است.

رنگهای ثالث

رنگهای ثالث عبارتند از آبی – سبز، آبی – بنفش، سرخ – نارنجی، زرد – نارنجی و زرد – سبز. هنگامی که اطلاعات ابتدایی فوق را در رابطه با رنگ گیسو مورد ملاحظه قرار میدهیم، در می یابیم که رنگ گیسو هرگز از یک رنگ اولیه تشکیل نشده است.

 در واقع، رنگ گیسوی طبیعی از تلفیق رنگهای اولیه و ثانویه تشکیل شده ا ست. رنگهای ثالث از در آمیختن یک رنگ اولیه با رنگ ثانوی مجاور آن در روی چرخه رنگ به دست می آیند. رنگهای آبی – سبز و آبی – بنفش، سرد هستند. گرچه سرخ – بنفش رنگ سردی است اما میزان سرمای آن به علت برتری رنگ سرخ به پای دو رنگ ذکر شده نمی رسد. رنگهای سرخ – نارنجی و زرد – نارنجی،گرم هستند.

رنگهای مکمل

همان گونه که از نام رنگهای مکمل برمی آید، این گونه رنگها از اجزایی تشکیل شده اند که اثر یکدیگر را تکمیل می نما ید. رنگهای مکمل از یک رنگ اولیه و یک رنگ ثانوی که مقابل یکدیگر در روی چرخه رنگ قرار گرفته اند تشکیل شده اند. رنگهای آبی و نارنجی، سرخ و سبز، زرد و بنفش، مکمل یکدیگر هستند. هنگا می که این رنگها با یکدیگر در آمیزند، یکدیگر را خنثی میکنند. به هنگام گزینش رنگ موی منا سب، شما غالبا در صدد بر می آیید که گر مای نا خواسته در رنگ گیسو را خنثی سازید. آگاهی از روابط میان رنگهای مکمل شما را قادر می سازد تا ته رنگ منا سبی برای رنگ گیسوی خود بیابید. به عنوان مثال، هنگا می که رنگهای سرخ و سبز به نسبتهای مساوی با یکدیگر آمیخته شوند یکدیگر را خنثی ساخته و رنگ قهوه ای را پدید می آورند. رنگهای نارنجی و آبی از یک سو و زرد و بنفش از سوی دیگر، یکدیگر را خنثی می کنند. شما می توانید به شیوه های مختلف از روابط میان رنگهای مکمل بهره بگیرید. چنانچه شما رنگهای مکمل را در کنار یکدیگر قرار دهید، به بیشترین تضاد دست می یابید. این بدان معنی است که قرار دادن رنگهای مکمل در کنار یکدیگر مو جب تشدید اثرات یکدیگر میشود. به عنوان مثال، گیسوی سرخ (که عملا نارنجی رنگ است) و چشمان آبی روشن، ترکیب پر تضادی را تشکیل می دهند.

 روش دیگری که کارشناسان رنگ مو از روابط میان رنگهای مکمل بهره میگیرند همانا اختلاط دو رنگ مکمل با یکدیگر است .در واقع با آگاهی از روابط میان رنگهای مکمل می توانید رنگ خنثای مورد نظر خود را پدید آورید. زوج رنگها ی مکمل همواره از کلیه رنگها ی اولیه سه گانه تشکیل شده اند. به عنوان مثال، چنانچه به چرخه رنگ مراجعه کنید خواهید دید که رنگ مکمل سرخ (یک رنگ اولیه)، سبز (یک رنگ ثانوی) می باشد. رنگ سبز به نوبه خود از دو رنگ آبی وزرد (رنگهای اولیه) تشکیل شده است.

( بخش دوم این مقاله را میتوانید از ایـنـجــا مطالعه کنید )

 

درباره قانون رنگ ها چه میدانید-بخش سوم

بنابراین زوج رنگهای مکمل سرخ و سبز متشکل از کلیه سه رنگ اولیه می با شد. هنگامی که ما رنگ مو را  به کار می بریم با تلفیقی از رنگها سر و کار داریم. ممکن است این تلفیق از رنگدانه طبیعی گیسوی مشتری و یک رنگ مو تشکیل شده یا متشکل از چندین رنگ که با یکدیگر در آمیخته اند، باشد. رنگدانه طبیعی گیسوی مشتری در پیدایش ته رنگ گرم گیسوی مشتری پس از رنگ آمیزی نقش دارد. آگاهی از میزان گرمای حاصل از رنگدانه طبیعی گیسو به مرور زمان و پس از تجارب بسیار با هر یک از سطوح رنگ به دست می آید. همان گونه که در بالا بدان اشاره شد سرخ، نارنجی و زرد ته رنگهای گرم را تشکیل میدهند. در صورتی که مایل به بر طرف ساختن ته رنگهای گرم باشید میتوانید با استفاده از رنگ مکمل که در مقابل رنگ مورد نظر روی چرخه رنگ قرار گیرد به نتیجه مطلوب دست یابید. رنگدانه سرخ تنها در گیسوی بسیار تیره خود نمایی میکند (سطوح دیگر بیشتر شامل رنگدانه نارنجی میباشند تا رنگدانه سرخ). سطوح ۱ و ۲ به رنگ مویی با ته رنگ سبز نیاز دارند تا بدین وسیله ته رنگ سرخ نا مطلوب خنثی شود.

مشتریان غالبا از ته رنگ  نارنجی گیسوان خود شکایت دارند و آن را با صفاتی مانند سرخ یا مفرقی توصیف میکنند. شما باید با دید مو شکاف خود تشخیص دهید که ته رنگ واقعی، نارنجی است یا سرخ. رنگ مکمل نارنجی همانا آبی میباشد. با بهره گیری از رنگ موی با پایه رنگ آبی میتوانید ته رنگ نارنجی گیسو را خنثی نمایید. دیگر  ته رنگ نامطلوب که باید در صدد اصلاح آن بر آییم رنگ زرد است که رنگ مکمل آن بنفش می باشد. با استفاده از رنگ موی  با پایه رنگ بنفش  میتوان ته رنگ زرد گیسو را خنثی نمود.

در پاره ای موارد ته رنگ سبز در گیسو به چشم می خورد. این امر معمولا توسط یک ماده شیمیایی پدید می آید و ممکن است از شنا کردن در استخر دارای آب کلر دار یا گزینش نادرست رنگ مو بروز کند. با توجه بدین نکته که تارهای مو در این حالت بسیار متخلخل میباشند، باید ابتدا آزمون دسته مو به عمل آید تا بتوان ته رنگ و شدت رنگ مناسب را برگزید.

( بخش چهارم این مقاله را میتوانید از ایـنـجــا مطالعه کنید )

 

به دوستانتون اطلاع بدید!

دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.