۱۳۹۶-۱۱-۲۷

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل۱۷۴

۱۳۹۶-۱۱-۱۴

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل۱۷۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۸
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 85

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۸۵

۱۳۹۶-۱۰-۲۸
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 80

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۸۰