۱۳۹۵-۱۲-۰۴
آموزش کوتاهی مو مدل قارچی،آموزش کوپ مو مدل قارچی

فیلم آموزش کوتاهی مو مدل ۴

۱۳۹۵-۱۱-۲۹
آموزش کوتاهی مو مدل مصری

فیلم آموزش کوتاهی مو مدل ۳

۱۳۹۵-۱۱-۲۹
آموزش کوتاهی مو مدل کلوش

فیلم آموزش کوتاهی مو مدل ۲